BUCAK TİCARET VE SANAYİ ODASINA AİT HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İLANI

BUCAK TİCARET VE SANAYİ ODASINA AİT HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İLANI

BUCAK  TİCARET VE SANAYİ ODASINA AİT HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İLANI
BUCAK  TİCARET VE SANAYİ ODASINA AİT HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İLANI
Bu içerik 1651 kez okundu.

Kurum Adı                  :           Bucak  Ticaret ve Sanayi Odası

İsin Adı                        :           Bucak  Ticaret ve Sanayi Odasına ait hizmet binası yapım işi

İlan Tarihi                    :           11.04.2013

İhale Tarihi                  :            19.04.2013

Son Teklif Tarihi          :          19.04.2013

Şartname Bedeli         :            250,00 TL

Detay                          :           HİZMET BİNASI YAPTIRILACAKTIR

 

Bucak  Ticaret ve Sanayi Odasından:

Bucak  Ticaret ve Sanayi Odamızın sorumluluğu altında yapılacak olan Bucak  Ticaret ve Sanayi Odası ait hizmet binası yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ve pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                           :  Oğuzhan Mahallesi Okullar Caddesi No:13 - BUCAK / BURDUR

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Bucak  Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası yapım işi

b) Yapılacağı yer                                   :  BUCAK

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :     400  takvim günüdür.

e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile)      :     1.296.908,36.- TL

f) Geçici Teminatı                         :         38.907,25.- TL

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Oğuzhan Mahallesi Okullar Caddesi No:13 - BUCAK / BURDUR

b) Tarihi ve saati                           :  19 / 04 /2013 - Saat : 15:00

Yeterlik 

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 25’I oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

 

 

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %3’ ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Bucak Ticaret ve Sanayi Odamız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 15:00’a kadar, Oğuzhan Mahallesi Okullar Caddesi No:13 - BUCAK / BURDUR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

4 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı  Oğuzhan Mahallesi Okullar Caddesi No:13 - BUCAK / BURDUR adresinde görülebilir veya 250,00- TL karşılığı Oğuzhan Mahallesi Okullar Caddesi No:13 - BUCAK / BURDUR adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden verecek olup en düşük teklif veren 3 firma ile pazarlık yapmak sureti ile devam edilecek ve en fazla indirim oranını veren firmaya iş ihale edilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 – Ticaret ve Sanayi Odamız , Kamu İhale Kanununa tabi değildir.   

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Annesini boğazını keserek öldürdü
Annesini boğazını keserek öldürdü
Hava soğudu, grip salgınına dikkat
Hava soğudu, grip salgınına dikkat