İ L A N

BUCAK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

İ L A N
İ L A N Akca Halim
Bu içerik 1493 kez okundu.

İ L A N

BUCAK  İLÇE  SEÇİM  KURULU  

BAŞKANLIĞINDAN  BİLDİRİLMİŞTİR

 

Örnek 140/l sayılı genelge gereğince, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 28, 33, 36, 39 ve 40. maddelerinin “Seçmen Kütükleri” kısımlarında 5749 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler gereği, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi'nden seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) aktarılmış olması nedeniyle, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanının seçim tarihinin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiş olup,

Askıya Çıkarılacak Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine;

 Güncelleştirmede; 298 sayılı Kanun'un 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra ilçe seçim kurulları tarafından muhtarlık bölgesi askı listeleri SEÇSİS’ten alınarak ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılacaktır.

Seçimin ikinci oylamaya kalabileceği hususu dikkate alınarak, 24 Ağustos 2014 tarihi itibariyle; 18 yaşını dolduracak olanlar ile askerlikten terhis edilecekler ve kasıtlı suçtan hükümlü iken tahliye olacaklar dâhil edilerek “24 Ağustos 2014 tarihinde oy kullanabilir” şerhi ile aynı listelerde askıya çıkarılacaktır.   

Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin Askıya Çıkarılma Yeri, Askı Süresi, Askıdan İndirilmesi;

 Muhtarlık bölgesi askı listeleri 02 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 08.00'de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde, ekli listede belirtildiği üzere, halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlerde askıya çıkartılacaktır.

            Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 9 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecektir.

Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların askı listelerinin 2 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 08.00'de bulundukları koğuşlara veya yönetimce ilân edilmek şartıyla belirlenecek uygun yerlere asılacak olup, listelerin korunması ile görevli ceza infaz kurumu memurlarının sorumlu olacağı ve bu listeler de 9 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecektir.

Askı Süresi İçinde Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine Yazılacak Olanlar;

 Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için;

a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

b) Birinci oylama için 10/08/1996, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 24/08/1996 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),

c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.),

d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,

f) Nüfus olay bilgisi değişen (Vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi)

Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne,

g) Birinci oylamanın yapılacağı 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 24 Ağustos 2014 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle, kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

ı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),

i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. maddesinde belirtilen "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali 4721 sayılı Kanun'un 471'inci maddesindeki, "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali sona eren, (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin, ibrazı gereklidir.)

Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

j) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

k) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamış bulunan,

Türk vatandaşları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına

başvurabilir. (Başvurular ile ilgili olarak bu Genelge'nin 7. maddesi hükümleri uygulanır.)

Askı Süresi İçinde Muhtarlık Bölgesi Askı Listesine Yazılamayacak Olanlar;

a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu doldurmadıkları sürece,

c) İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler,

listelere yazılamazlar.

 

Muhtarlık Bölgesi Askı Listesinde İsmi Bulunmayanların Yazımı ile Kayıtlarda Değişiklik/Düzeltme Yapılması veya Yerleşim Yerini Değiştirenlerin Yazımı;

a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,

b) Askı süresi (2 Temmuz 2014 - 9 Temmuz 2014)  içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan

kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.

            c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin asıl adres olarak tescilinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus müdürlüklerince ikinci adres (diğer adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanıldığı 29 Haziran 2014 Pazar ile listelerin askıdan indirileceği 09 Temmuz 2014 Çarşamba günleri arasında yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için başvuranlara ilişkin kayıtlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından seçmen kaydı güncelleme/silme (SEC_003) ekranı kullanılarak sorgulanır ve gerektiğinde bu Genelge'nin 11. maddesinin (A) fıkrasında yazılı biçimde kontrol ve değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilir. Adres Kayıt Sistemi'nde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.

" Güncelleştirmede seçmenlere kolaylık sağlamak bakımından, yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerimizin başvurularını, ilgili belgeler de eklenmek suretiyle herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine yapabileceklerine ve başvuruyu alan nüfus müdürlüğünce de başvuru belgelerinin adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne faks veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle, ilgili nüfus müdürlüğünce adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal göndermeleri gerekmektedir.

Anayasa’nın 79. maddesinde öngörülen “seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 29 Haziran 2014 Pazar gününden başlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 09 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 17.00’den sonra yapılacak başvurular nüfus müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır.

Muhtarlık Bölgesi Askı Listesindeki Kayıtların Silinmesi Veya Dondurulması;

 A- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşme tarihi olan 20 Temmuz 2014 Pazar günü saat 17.00 itibariyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar ve Adres Kayıt Sisteminde adresi boşalanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir.

            B- İlk oylamanın yapılacağı 10 Ağustos 2014; seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda 24 Ağustos 2014 tarihi itibariyle seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacağı 29 Haziran 2014 Pazar gününden önce Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından topluca alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle kayıtları dondurulmuş olanlardan oy verme gününe kadar terhis olanlar var ise, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce kayıtları bu tarih itibariyle oy kullanabilir (aktif) hale getirilecektir.

C- İlk oylamanın yapılacağı 10 Ağustos 2014; seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda 24 Ağustos 2014 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında bulunacak taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler (Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen hükümlüler hariç), Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacağı 29 Haziran 2014 Pazar gününden önce, Adalet Bakanlığından topluca alınarak, bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulacaktır.

D- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber;

            a) Muhtarlık bölgesinde oturmadıkları anlaşılan seçmenlerin,

b) Silahaltında bulunan er ve erbaşların,

c) Askeri öğrencilerin (yedek subay öğrencileri dâhil),

ç) Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin (4721 sayılı Kanun’un 405, 406 ve 407. maddelerine göre),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin,

kayıtları ilçe seçim kurulu tarafından en geç 20 Temmuz 2014 Pazar günü saat 17.00’ye kadar SEC_003 ekranı kullanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulacaktır.

Engelli Seçmenlerin Muhtarlık Bölgesi Askı Listesinde Gösterilmesi;

 298 sayılı Kanun’un 74. maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engellilerin listesi Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı 29 Haziran 2014 Pazar gününden önce istenir. Alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne işlenir ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (E) harfi ile gösterilir.

            Ancak, askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca SEC_003 ekranı kullanılarak, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “engelli” kutusu işaretlenir. ("Engelli Beyan Formu", www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine Kimlerin, Nasıl İtiraz Edebilecekleri;

Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler, adaylar veya yetkilendirdiği kişiler ile siyasi partilerin genel merkezlerince görevlendirilenler ilân süresi içinde itiraz edebilirler.

Adaylar adına itiraza yetkili kılınan kişiler, yetki belgelerini dilekçelerine eklemek suretiyle itirazda bulunabilirler.

Siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler.

A- Adaylar ve siyasi partiler adına itiraza yetkili kılınan kişiler;

a)      O ilçede oturan tüm seçmenler,

b)     Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örneğin; o muhtarlık bölgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı vb.),

ile ilgili olarak,

B- Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak,

itirazda bulunabilirler.

Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmaz.

İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak yapılır. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmenler, ceza infaz kurumu ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edebilirler. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır.

Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmî daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukat kimliği, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmî nitelikteki belgelerden birine itibar edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli değildir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayan kimlik belgelerine itibar edilmez.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer.

Yerleşim yeri adresinin ispatında ise öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden alınacak resmî nitelikteki onaylı “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” esas alınır.

Listelere adaylar ile siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin belgesi olup olmadığına bakılır.

Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koşullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.

İtirazların Karara Bağlanması ve Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin Kesinleşmesi;

İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren itirazları en geç 11 Temmuz 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlar. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması ve adaylar ile siyasi partiler tarafından yapılan itirazların 16 Temmuz 2014 Çarşamba günü ilçe seçim kurulunca, 17 Temmuz 2014 Perşembe günü il seçim kurulunca ve 18 Temmuz 2014 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulunca kesin olarak karara bağlanması sonucu muhtarlık bölgesi askı listeleri 20 Temmuz 2014 Pazar günü kesinleşir.

Tutuklu Ve Taksirli Suçlardan Hükümlülerin Seçmen Listelerinin Kesinleştirilmesi;

Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesinin kesinleştirilebilmesi için ilçe seçim kurulu başkanınca, Cumhuriyet başsavcılığından 8 Ağustos 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya (taksirli suçlardan hükümlüler hariç) cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu bilgilere göre tutuklu seçmen listesinde SEÇSİS kapsamında gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesini onaylayarak kesinleştirir.

Tüm Seçmenlere ilan olunur. 03/07/2014

 

Ayşegül TÜLÜCE                                                                     Beytullah ATA  

Seçim Müdürü  0470                                                  Bucak İlçe Seçim Kurulu Başkanı

                                                                                                    Başkan 151341

cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığı seçimleri 2014 seçim. asku bucak ilçe seçim kurulu ilan resmi ilan
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Annesini boğazını keserek öldürdü
Annesini boğazını keserek öldürdü
Hava soğudu, grip salgınına dikkat
Hava soğudu, grip salgınına dikkat