Resmi İlan
Giriş Tarihi : 04-07-2014 10:49   Güncelleme : 04-07-2014 10:49

İ L A N

BUCAK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

İ L A N

Ä° L A N

BUCAK  Ä°LÇE  SEÇÄ°M  KURULU  

BAÅžKANLIÄžINDAN  BÄ°LDÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R

 

Örnek 140/l sayılı genelge gereÄŸince, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 28, 33, 36, 39 ve 40. maddelerinin “Seçmen Kütükleri” kısımlarında 5749 sayılı Kanun ile yapılan deÄŸiÅŸiklikler gereÄŸi, Nüfus ve VatandaÅŸlık Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünün Adres Kayıt Sistemi'nden seçmen niteliÄŸini taşıyan kiÅŸilere ait kayıtların, Kurulumuz Seçmen KütüÄŸü Genel MüdürlüÄŸü Seçim BiliÅŸim Sistemine (SEÇSÄ°S) aktarılmış olması nedeniyle, 6271 sayılı CumhurbaÅŸkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaÅŸkanının seçim tarihinin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 AÄŸustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 AÄŸustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiÅŸ olup,

Askıya Çıkarılacak Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine;

 GüncelleÅŸtirmede; 298 sayılı Kanun'un 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Seçmen KütüÄŸü Genel MüdürlüÄŸünce Nüfus ve VatandaÅŸlık Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünün adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak, gerekli iÅŸlemler yapıldıktan ve seçmen kütüÄŸüne dönüÅŸtürüldükten sonra ilçe seçim kurulları tarafından muhtarlık bölgesi askı listeleri SEÇSÄ°S’ten alınarak ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılacaktır.

Seçimin ikinci oylamaya kalabileceÄŸi hususu dikkate alınarak, 24 AÄŸustos 2014 tarihi itibariyle; 18 yaşını dolduracak olanlar ile askerlikten terhis edilecekler ve kasıtlı suçtan hükümlü iken tahliye olacaklar dâhil edilerek “24 AÄŸustos 2014 tarihinde oy kullanabilir” ÅŸerhi ile aynı listelerde askıya çıkarılacaktır.   

Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin Askıya Çıkarılma Yeri, Askı Süresi, Askıdan Ä°ndirilmesi;

 Muhtarlık bölgesi askı listeleri 02 Temmuz 2014 ÇarÅŸamba günü saat 08.00'de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde, ekli listede belirtildiÄŸi üzere, halkın kolaylıkla görüp okuyabileceÄŸi yerlerde askıya çıkartılacaktır.

            Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 9 Temmuz 2014 ÇarÅŸamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecektir.

Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların askı listelerinin 2 Temmuz 2014 ÇarÅŸamba günü saat 08.00'de bulundukları koÄŸuÅŸlara veya yönetimce ilân edilmek ÅŸartıyla belirlenecek uygun yerlere asılacak olup, listelerin korunması ile görevli ceza infaz kurumu memurlarının sorumlu olacağı ve bu listeler de 9 Temmuz 2014 ÇarÅŸamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecektir.

Askı Süresi Ä°çinde Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine Yazılacak Olanlar;

 Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliÄŸi gidermek için;

a) Seçmen niteliÄŸine sahip olduÄŸu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

b) Birinci oylama için 10/08/1996, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 24/08/1996 tarihinde ve daha önce doÄŸan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüÄŸünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),

c) BaÅŸka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleÅŸim yerleri deÄŸiÅŸikliÄŸi kontrol edilir.),

d) ÖÄŸrenci olup, seçmen niteliÄŸini taşıyan ve öÄŸrenim gördükleri yerleÅŸim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,

f) Nüfus olay bilgisi deÄŸiÅŸen (VatandaÅŸlığın kazanılması, gaipliÄŸin iptali gibi)

Türk vatandaÅŸları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen iÅŸlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüÄŸüne,

g) Birinci oylamanın yapılacağı 10 AÄŸustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalabileceÄŸi ihtimali dikkate alındığında ise 24 AÄŸustos 2014 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteÄŸmenliÄŸe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle, kayıtları dondurulmuÅŸ bulunan (Terhis belgesi veya askerlik ÅŸubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleÅŸmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koÅŸullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen (Cumhuriyet baÅŸsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

ı) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaÅŸlılığı, engelliliÄŸi, deneyimsizliÄŸi veya ağır hastalığı sebebiyle iÅŸlerini gerektiÄŸi gibi yönetememesi sebeplerine baÄŸlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleÅŸen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneÄŸinin ibrazı gereklidir.),

i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. maddesinde belirtilen "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüÄŸü baÄŸlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali 4721 sayılı Kanun'un 471'inci maddesindeki, "ÖzgürlüÄŸü baÄŸlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kiÅŸi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliÄŸinden ortadan kalkar." hükmü gereÄŸince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali sona eren, (Tahliyesine iliÅŸkin Cumhuriyet baÅŸsavcılığından alacağı belgenin, ibrazı gereklidir.)

Türk vatandaÅŸları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu baÅŸkanlıklarına,

j) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

k) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduÄŸu halde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamış bulunan,

Türk vatandaÅŸları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu baÅŸkanlığına

baÅŸvurabilir. (BaÅŸvurular ile ilgili olarak bu Genelge'nin 7. maddesi hükümleri uygulanır.)

Askı Süresi Ä°çinde Muhtarlık Bölgesi Askı Listesine Yazılamayacak Olanlar;

a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleÅŸenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere iliÅŸkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSÄ°S'e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliÄŸine sahip Türk vatandaÅŸlarından MERNÄ°S Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereÄŸi askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu doldurmadıkları sürece,

c) Ä°zinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaÅŸlar ile askeri öÄŸrenciler (yedek subay öÄŸrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler,

listelere yazılamazlar.

 

Muhtarlık Bölgesi Askı Listesinde Ä°smi Bulunmayanların Yazımı ile Kayıtlarda DeÄŸiÅŸiklik/Düzeltme Yapılması veya YerleÅŸim Yerini DeÄŸiÅŸtirenlerin Yazımı;

a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi deÄŸiÅŸikliÄŸi bulunan,

b) Askı süresi (2 Temmuz 2014 - 9 Temmuz 2014)  içinde yerleÅŸim yeri adresini deÄŸiÅŸtiren ve seçmen niteliÄŸine sahip olduÄŸu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan

kiÅŸiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüÄŸüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doÄŸalgaz abonelik sözleÅŸmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleÅŸmesi gibi belgelerden birisi ile baÅŸvururlar ve nüfus müdürlüÄŸünden alacakları adres deÄŸiÅŸikliÄŸinin uygunluÄŸuna iliÅŸkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baÅŸkanlığına teslim ederler.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereÄŸi özel vekâletname ile baÅŸvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.

            c) ÖÄŸrenci olup, seçmen niteliÄŸini taşıyan ve öÄŸrenim gördükleri yerleÅŸim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öÄŸrenciler (askeri öÄŸrenciler hariç), öÄŸrenim gördükleri okuldan, o okulun öÄŸrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına iliÅŸkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların baÄŸlı bulunduÄŸu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat baÅŸvurmak suretiyle nüfus müdürlüÄŸünden alacakları adres deÄŸiÅŸikliÄŸinin asıl adres olarak tescilinin uygunluÄŸuna iliÅŸkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baÅŸkanlığına teslim ederler.

Nüfus müdürlüklerince ikinci adres (diÄŸer adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli deÄŸildir.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baÅŸlanıldığı 29 Haziran 2014 Pazar ile listelerin askıdan indirileceÄŸi 09 Temmuz 2014 ÇarÅŸamba günleri arasında yerleÅŸim yeri deÄŸiÅŸikliÄŸi ve kayıt düzeltme için baÅŸvuranlara iliÅŸkin kayıtlar ilçe seçim kurulu baÅŸkanı tarafından seçmen kaydı güncelleme/silme (SEC_003) ekranı kullanılarak sorgulanır ve gerektiÄŸinde bu Genelge'nin 11. maddesinin (A) fıkrasında yazılı biçimde kontrol ve deÄŸerlendirme yapıldıktan sonra karar verilir. Adres Kayıt Sistemi'nde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüÄŸüne gönderilir.

" GüncelleÅŸtirmede seçmenlere kolaylık saÄŸlamak bakımından, yerleÅŸim yeri adresini baÅŸka ilçelere aldırmak isteyen seçmenlerimizin baÅŸvurularını, ilgili belgeler de eklenmek suretiyle herhangi bir yer nüfus müdürlüklerine yapabileceklerine ve baÅŸvuruyu alan nüfus müdürlüÄŸünce de baÅŸvuru belgelerinin adresin bulunduÄŸu ilgili nüfus müdürlüÄŸüne faks veya elektronik ortamda iletilmesi suretiyle, ilgili nüfus müdürlüÄŸünce adres deÄŸiÅŸikliÄŸinin uygunluÄŸuna iliÅŸkin belge ve eklerinin ilgili ilçe seçim kurulu baÅŸkanlıklarına karar verilmek üzere derhal göndermeleri gerekmektedir.

Anayasa’nın 79. maddesinde öngörülen “seçimlerin baÅŸlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüÄŸü” ilkesine uygun bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtirilmesini teminen, seçmen niteliÄŸini taşıyan kiÅŸilerin yerleÅŸim yeri deÄŸiÅŸikliÄŸi için baÅŸvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 29 Haziran 2014 Pazar gününden baÅŸlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüÄŸüne yapmaları gerekir. Bu kiÅŸilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 09 Temmuz 2014 ÇarÅŸamba günü saat 17.00’den sonra yapılacak baÅŸvurular nüfus müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır.

Muhtarlık Bölgesi Askı Listesindeki Kayıtların Silinmesi Veya Dondurulması;

 A- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleÅŸme tarihi olan 20 Temmuz 2014 Pazar günü saat 17.00 itibariyle Nüfus ve VatandaÅŸlık Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüÅŸ olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlığından çıkarılanlar ve Adres Kayıt Sisteminde adresi boÅŸalanlar Seçmen KütüÄŸü Genel MüdürlüÄŸünce silinir.

            B- Ä°lk oylamanın yapılacağı 10 AÄŸustos 2014; seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda 24 AÄŸustos 2014 tarihi itibariyle seçmen niteliÄŸini taşıyan ve askerde bulunan kiÅŸilere iliÅŸkin bilgiler, Seçmen KütüÄŸü Genel MüdürlüÄŸünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baÅŸlanacağı 29 Haziran 2014 Pazar gününden önce Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi BaÅŸkanlığından topluca alınır ve bu kiÅŸilerin seçmen kütüÄŸündeki kayıtları dondurulur. AskerliÄŸi nedeniyle kayıtları dondurulmuÅŸ olanlardan oy verme gününe kadar terhis olanlar var ise, Seçmen KütüÄŸü Genel MüdürlüÄŸünce kayıtları bu tarih itibariyle oy kullanabilir (aktif) hale getirilecektir.

C- Ä°lk oylamanın yapılacağı 10 AÄŸustos 2014; seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda 24 AÄŸustos 2014 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında bulunacak taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler (Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleÅŸmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koÅŸullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen hükümlüler hariç), Seçmen KütüÄŸü Genel MüdürlüÄŸünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baÅŸlanacağı 29 Haziran 2014 Pazar gününden önce, Adalet Bakanlığından topluca alınarak, bu kiÅŸilerin seçmen kütüÄŸündeki kayıtları dondurulacaktır.

D- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber;

            a) Muhtarlık bölgesinde oturmadıkları anlaşılan seçmenlerin,

b) Silahaltında bulunan er ve erbaşların,

c) Askeri öÄŸrencilerin (yedek subay öÄŸrencileri dâhil),

ç) KesinleÅŸmiÅŸ mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin (4721 sayılı Kanun’un 405, 406 ve 407. maddelerine göre),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin,

kayıtları ilçe seçim kurulu tarafından en geç 20 Temmuz 2014 Pazar günü saat 17.00’ye kadar SEC_003 ekranı kullanılarak ilçe seçim kurulu baÅŸkanlığının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulacaktır.

Engelli Seçmenlerin Muhtarlık Bölgesi Askı Listesinde Gösterilmesi;

 298 sayılı Kanun’un 74. maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Engelli ve YaÅŸlı Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸünden görme ve ortopedik engellilerin listesi Seçmen KütüÄŸü Genel MüdürlüÄŸünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baÅŸlandığı 29 Haziran 2014 Pazar gününden önce istenir. Alınan bilgiler topluca seçmen kütüÄŸüne iÅŸlenir ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (E) harfi ile gösterilir.

            Ancak, askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu baÅŸkanlığına veya ilçe seçim kurulu baÅŸkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa baÅŸvurulması durumunda, ilçe seçim kurulu baÅŸkanlığınca SEC_003 ekranı kullanılarak, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “engelli” kutusu iÅŸaretlenir. ("Engelli Beyan Formu", internet adresinden alınabilir.)

Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine Kimlerin, Nasıl Ä°tiraz Edebilecekleri;

Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler, adaylar veya yetkilendirdiÄŸi kiÅŸiler ile siyasi partilerin genel merkezlerince görevlendirilenler ilân süresi içinde itiraz edebilirler.

Adaylar adına itiraza yetkili kılınan kiÅŸiler, yetki belgelerini dilekçelerine eklemek suretiyle itirazda bulunabilirler.

Siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini o yer ilçe seçim kurulu baÅŸkanlığına bildirirler.

A- Adaylar ve siyasi partiler adına itiraza yetkili kılınan kişiler;

a)      O ilçede oturan tüm seçmenler,

b)     Seçmen kütüÄŸüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduÄŸu anlaşılanlar, (ÖrneÄŸin; o muhtarlık bölgesinde yerleÅŸim yeri adresi bulunmayan, askeri öÄŸrenci, ölü, kısıtlı, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kiÅŸilerin yazımı vb.),

ile ilgili olarak,

B- Seçmen niteliÄŸini taşıyan vatandaÅŸlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak,

itirazda bulunabilirler.

Yazılı itirazlar ile bu iÅŸler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmaz.

Ä°tirazlar ilçe seçim kurulu baÅŸkanına yazılı olarak yapılır. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmenler, ceza infaz kurumu ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu baÅŸkanlığına itiraz edebilirler. KimliÄŸini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanaÄŸa yazılır.

KimliÄŸin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmî daireler veya iktisadi devlet teÅŸekküllerince verilen soÄŸuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukat kimliÄŸi, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliÄŸini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmî nitelikteki belgelerden birine itibar edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliÄŸin tespitinde geçerli deÄŸildir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayan kimlik belgelerine itibar edilmez.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi idaresince verilmiÅŸ belge, kimlik belgesi yerine geçer.

YerleÅŸim yeri adresinin ispatında ise öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden alınacak resmî nitelikteki onaylı “YerleÅŸim Yeri ve DiÄŸer Adres Belgesi” esas alınır.

Listelere adaylar ile siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin belgesi olup olmadığına bakılır.

Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koÅŸullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.

Ä°tirazların Karara BaÄŸlanması ve Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin KesinleÅŸmesi;

Ä°lçe seçim kurulu baÅŸkanı, kendisine ulaÅŸmasından itibaren itirazları en geç 11 Temmuz 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara baÄŸlar. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme iÅŸlemlerinin yapılması ve adaylar ile siyasi partiler tarafından yapılan itirazların 16 Temmuz 2014 ÇarÅŸamba günü ilçe seçim kurulunca, 17 Temmuz 2014 PerÅŸembe günü il seçim kurulunca ve 18 Temmuz 2014 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulunca kesin olarak karara baÄŸlanması sonucu muhtarlık bölgesi askı listeleri 20 Temmuz 2014 Pazar günü kesinleÅŸir.

Tutuklu Ve Taksirli Suçlardan Hükümlülerin Seçmen Listelerinin KesinleÅŸtirilmesi;

Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesinin kesinleÅŸtirilebilmesi için ilçe seçim kurulu baÅŸkanınca, Cumhuriyet baÅŸsavcılığından 8 AÄŸustos 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya (taksirli suçlardan hükümlüler hariç) cezaları kesinleÅŸerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenilir. Ä°lçe seçim kurulu baÅŸkanı, bu bilgilere göre tutuklu seçmen listesinde SEÇSÄ°S kapsamında gerekli deÄŸiÅŸiklikleri yaptıktan sonra tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesini onaylayarak kesinleÅŸtirir.

Tüm Seçmenlere ilan olunur. 03/07/2014

 

AyÅŸegül TÜLÜCE                                                                     Beytullah ATA  

Seçim Müdürü  0470                                                  Bucak Ä°lçe Seçim Kurulu BaÅŸkanı

                                                                                                    BaÅŸkan 151341

<
NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2653
 • 2Başakşehir FK2653
 • 3Galatasaray2650
 • 4Sivasspor2649
 • 5Beşiktaş2644
 • 6Alanyaspor2643
 • 7Fenerbahçe2640
 • 8Göztepe2637
 • 9Gaziantep FK2632
 • 10Denizlispor2631
 • 11Antalyaspor2630
 • 12Gençlerbirliği2628
 • 13Kasımpaşa2626
 • 14Konyaspor2626
 • 15Yeni Malatyaspor2625
 • 16Çaykur Rizespor2625
 • 17MKE Ankaragücü2623
 • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
Bucak’ta Cuma namazı cami ve açık alanlarda kılındı
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA